Skip to main content

Effectiviteit woonbeleid Hilversum

Datum van publicatie: 2023-10-02

In de periode februari 2023 tot en met juli 2023 heeft de rekenkamer onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het woonbeleid in Hilversum. De Rekenkamer Hilversum was benieuwd hoe de gemeente Hilversum invulling geeft aan de in de woonvisie geformuleerde opgaven. Wat zijn de plannen van de gemeente en hoe gaat de gemeente ervoor zorgen dat deze plannen gerealiseerd worden? Ook wilde de rekenkamer graag onderzoeken hoe de gemeente op dit gebied samenwerkt met de MRA en de regio Gooi en Vechtstreek en welke afspraken de gemeente heeft gemaakt met andere partijen, zoals projectontwikkelaars, corporaties, zorgaanbieders, makelaars en/of bewonersorganisaties.

Centrale onderzoeksvraag

In dit onderzoek is de rekenkamer Hilversum uitgegaan van de centrale onderzoeksvraag: “Binnen welke ruimtelijk-juridische en maatschappelijke context opereert de gemeente Hilversum op de woningmarkt en is de gemeente Hilversum voldoende in staat om (bij) te sturen op de in de Woonvisie 2021-2030 geformuleerde ambities en opgaven?”

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenamer Hilversum
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Dorien Verloop
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
I&O Reserach en beleid
Onderzoeksbureau 2
KAW