Skip to main content

Eindrapport Besluitvorming en informatievoorziening bij complexe opgaven

Datum van publicatie: 1-11-2019

Onderzoek naar het Flevolandse besluitvormingsproces in het algemeen en in het bijzonder bij complexe opgaven.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe verloopt het besluitvormingsproces bij complexe opgaven in theorie en in de praktijk, hoe verhouden de lessen die hieruit getrokken kunnen worden zich tot de vastgestelde adviezen van de Statenwerkgroepen Scenaristen, Startnotities en Rapporteurschap en welke aanbevelingen kunnen hieruit afgeleid worden voor de samenwerking tussen GS en PS in de statenperiode 2019-2023?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Randstedelijke Rekenkamer
Provincie(s)
Flevoland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland
Ingestuurd door
Jessica Valentijn
Onderzoek door