Skip to main content

Eindrapport Blauwestad

Datum van publicatie: 01-07-2010

De Rekenkamer is dit onderzoek gestart op verzoek van Provinciale Staten van Groningen. Het samenwerkingsproject is in 2001 opgezet om de sociaal-economische vitaliteit van de Oldambt regio te versterken door grootschalige gebiedsverandering en woningbouw. De geplande gebiedsverandering is zonder grote overschrijdingen in tijd en geld gerealiseerd. De woningbouw en –verkoop zijn daarentegen goeddeels stilgevallen. (zie ook rapport van bevindingen)
De Noordelijke Rekenkamer komt in haar rapport tot de conclusie dat de provincie weinig greep heeft op de projectorganisatie. De beëindiging van de PPS heeft geresulteerd in een afboeking op de provinciale balans van bijna € 29 miljoen.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre heeft de gekozen PPS-constructie bijgedragen aan het realiseren van hetgeen met het project Blauwestad wordt beoogd? In hoeverre zijn Gedeputeerde Staten in staat geweest het publieke belang te waarborgen en hebben zij door de (mate en wijze van) sturing en regievoering hun verantwoordelijkheid voor het project kunnen waarmaken? In hoeverre zijn Provinciale Staten in staat geweest het publieke belang te waarborgen en hebben zijn hun controlerende taak kunnen uitoefenen?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
De Noordelijke Rekenkamer (Groningen-Friesland-Drenthe)
Provincie(s)
Groningen, Friesland, Drenthe
Ingestuurd door
N. van Honschoten
Onderzoek door
Rekenkamer zelf