Skip to main content

Evaluatie duurzame bereikbaarheid

Datum van publicatie: 09-12-2015

De Kadernota Duurzame Bereikbaarheid Alkmaar (KDB) is in 2009 vastgesteld. De nota geeft een visie op verkeer en vervoer tot 2020 met een ‘doorkijk’ naar 2030. Een kernbegrip in de Kadernota is ‘duurzame bereikbaarheid’ als resultaat van de afweging tussen de facetten economie, mens en natuur. Het beleidsdoel is de stad vanuit verkeer en vervoer zoveel mogelijk te faciliteren, zodat de stad zich kan ontwikkelen op woon-, werk- en voorzieningengebied.
De Rekenkamercommissie Alkmaar heeft het bereikbaarheidsbeleid laten evalueren.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe is de Kadernota Duurzame Bereikbaarheid tot stand gekomen en uitgewerkt en in hoeverre hebben de genomen maatregelen sinds de vaststelling van de kadernota duurzame bereikbaarheid bijgedragen aan het beleidsdoel?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Alkmaar
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Joke Ningen
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)