Skip to main content

Evaluatie Kulturhusconcept

Datum van publicatie: 15-06-2015

Het kulturhusconcept is een concept waarbij samenwerkingsvormen ontstaan tussen dienstverleners om zodoende de diensten die zij leveren in stand te houden of kwalitatief te verbeteren. Het concept als geheel heeft een brede invulling gekregen dat per dorp/kern vervolgens weer een geheel eigen invulling heeft gekregen. In de uitwerking heeft een en ander geleid tot de oprichting van Stichting Kulturhus Olst-Wijhe (SKOW). Inmiddels is deze stichting omgedoopt tot ‘ut Huus voor Welzijn en Cultuur’ (hierna kortweg aangeduid als: ut Huus). De stichting heeft tot doel een breed en gevarieerd aanbod van voorzieningen te behouden en waar mogelijk te verbeteren en de sociale samenhang (het gemeenschapsgevoel) te bevorderen door het creëren van ontmoetingsplaatsen voor inwoners.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre is de gemeente er sinds het ontstaan van de gemeente Olst-Wijhe in geslaagd met het kulturhusconcept het voorzieningenniveau in de dorpen en kernen te behouden en waar mogelijk kwalitatief te verbeteren?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Olst-Wijhe
Provincie(s)
Overijssel
Ingestuurd door
Renate Auée
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)