Skip to main content

Evaluatie luchthaven

Datum van publicatie: 01-06-2015

De militaire luchthaven Twente werd in 2007 gesloten, met twee gevolgen: banenverlies in de regio, en een omvangrijk terrein met ontwikkelmogelijkheden. Het onderzoek richt zich op de besluitvorming en samenwerking tussen provincie en gemeente rondom de ontwikkeling van het gebeid.

Centrale onderzoeksvraag

‘- Hoe is het besluitvormingsproces, naast de gezamenlijk door gemeente en provincie doorlopen processen, specifiek voor de gemeenteraad Enschede verlopen?
– Hoe is het informatieproces tussen het College en de Raad verlopen?
– Hoe heeft de gemeenteraad zijn kaderstellende en controlerende rol ingevuld, in het bijzonder het budgetrecht?
– Op welke wijze hebben directe participanten en betrokkenen meningen en zienswijzen bij de gemeente Enschede kunnen inbrengen in de besluitvorming en wat was daarbij de rol van het College van B&W en de gemeenteraad?
– In hoeverre heeft de gekozen bestuurlijke structuur en uitvoerende organisatie het verloop en de uitkomsten van het besluitvormingsproces beïnvloed?
– Waren er andere vormen denkbaar waarbij de raad meer invloed op het traject zou hebben gehad?
– Hoe wordt de inhoudelijke consistentie van de doelen en uitgangspunten over de onderzoeksperiode en het doelbereik van het gebiedsontwikkelingsproces beoordeeld?
– In hoeverre heeft in het gebiedsontwikkelingsproces een inschatting plaatsgevonden van de verschillende alternatieven om de doelen te bereiken en de risico’s die deze alternatieven met zich meebrachten?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Enschede
Provincie(s)
Overijssel
Ingestuurd door
Nelleke van Proosdij
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)