Skip to main content

Evaluatie Marktgericht werken Buitendienst

Datum van publicatie: 2011-12-12

De rekenkamercommissie doet ten behoeve van de raad onderzoek naar de
rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college
gevoerde beleid. In de voorbereiding van de onderzoeken voor 2011 heeft de
commissie overleg gevoerd met de rekeningcommissie, met de burgemeester en
de gemeentesecretaris.
In het overleg met de secretaris kwam het verzoek om een onderzoek te doen
naar de wijze waarop de Buitendienst heeft voldaan aan de opdracht om
efficiënter te gaan werken door marktconformiteit te vergroten. De dienst werkt
namelijk al sinds 2007 marktgericht en marktconform. Uitgaande van het door
de raad vastgestelde kwaliteitsniveau probeert de Buitendienst het
kostprijsniveau van haar diensten op het niveau te brengen en te houden, zoals
deze eind 2005, na een extern onderzoek (Second Opinion Uitbesteding
Buitendienst, september 2005), zijn vastgesteld. In het Bedrijfsvoeringplan
Buitendienst van november 2006 zijn de verbetermaatregelen opgenomen die
hiertoe moeten leiden. Deze maatregelen zijn in de afgelopen jaren uitgevoerd.
In de organisatie is de behoefte aanwezig om de getroffen maatregelen te
evalueren en te onderzoeken in hoeverre de gestelde doelen bereikt zijn.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre hebben de uitgevoerde maatregelen geleid tot het bereiken
van de gestelde doelen van het marktconforme werke

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
De Wolden
Provincie(s)
Drenthe
Ingestuurd door
Jeroen
Onderzoek door
Rekenkamer zelf