Skip to main content

Evaluatie Schuldhulpverlening Schagen

Datum van publicatie: 2021-06-28

In 2015 heeft de gemeente bewust de keuze gemaakt schuldhulpverlening zelf uit te gaan voeren. In 2015 en 2016 door een externe partij, vervolgens binnen het wijkteam. Deze stap heeft de volgende beoogde voordelen opgeleverd:

  • Meer integraliteit in het sociaal domein doordat de schuldhulpverlening werd ingebed in de dienstverlening binnen het sociaal domein.
  • Verankering van de schuldhulpverleningsexpertise in de wijkteams, waardoor schuldhulpverlening dichter bij de burger werd aangeboden en de specialistische kennis die nodig is om dat kwalitatief goed te doen, werd geborgd.

Vervolgens is dit uitgebreid met de volgende activiteiten:

  • Vroegsignalering: zo vroeg mogelijk in beeld krijgen van schuldenproblematiek en daar actief op reageren.
  • Saneringskrediet: het afkopen van de schulden door één partij (in dit geval uitgevoerd door de Kredietbank Nederland in opdracht van de gemeente Schagen). Schuldsanering heeft als voordeel dat schulden in één hand komen. Dat vereenvoudigt en versnelt het schuldhulpverleningsproces.

Een van de ambities toen de gemeente de taken zelf ging uitvoeren, was gecertificeerd te worden door de NVVK. Deze ambitie is gerealiseerd.
Bij de uitvoering van de schuldhulpverlening werkt Schagen actief en constructief samen met een aantal andere partijen, zoals de vrijwilligersorganisatie Humanitas, Diversion, de Kredietbank Nederland, het Noodfonds en verschillende partijen die budgetbeheer uitvoeren voor de gemeente.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe is het beleid voor schuldhulpverlening in de gemeente Schagen vanaf 2015 vormgegeven en is dit doeltreffend en doelmatig uitgevoerd?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Schagen
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Griffie Schagen
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Berenschot