Skip to main content

Evaluatie Wmo-beleid gemeente Dongeradeel

Datum van publicatie: 13-01-2014

De Rekenkamercommissie van Noordoost Fryslân (Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel en Kollumerland c.a.) heeft een evaluatie uit laten voeren van het Wmo-beleid in de gemeente Dongeradeel. Dezelfde evaluatie is tegelijkertijd ook uitgevoerd in Dantumadiel en Achtkarspelen. De Rekenkamercommissie wil nagaan wat de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het Wmo-beleid in Dongeradeel is. De focus ligt hierbij op de vraag wat de invloed van het Wmo-beleid is op de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking, met inbegrip van de ondersteuning van mantelzorgers.

Centrale onderzoeksvraag

1. In welke mate is het Wmo-beleid rechtmatig?
2. In welke mate leidt de uitvoering van de Wmo tot meer participatie en zelfredzaamheid van cliënten in hun omgeving?
3. In welke mate is het beleid gebaseerd op de vraag van de cliënt, in plaats van op het aanbod van de gemeente en haar partners?
4. In hoeverre is sprake van kostenbeheersing door de gemeente?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Noordoost Fryslan
Provincie(s)
Friesland
Ingestuurd door
Renny de Vries-Mulder
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)