Skip to main content

Evaluatie Wmo-beleid in Alkmaar ‘Iedereen moet kunnen meedoen’

Datum van publicatie: 01-03-2011

De rkc Alkmaar heeft een onderzoek laten uitvoeren naar het Alkmaars Wmo-beleid. De belangrijkste conclusie is dat het niet vast te stellen is of het Wmo-beleid doeltrefend is, onder meer doordat de doelstellingen weinig concreet geformuleerd zijn.

Centrale onderzoeksvraag

Op welke punten zijn de beleidskeuzes in het beleidsplan ‘Wmo-beleidskader 2008-2012; nieuwe verbindingen in wonen, welzijn en zorg’, de uitwerking en uitvoering ervan door de gemeente Alkmaar, doelmatig, doeltreffend en rechtmatig? De centrale onderzoeksvraag is uitgewerkt in 3 groepen met deelvragen:
1. onderzoeksvragen over doelgroepbereik en beleidsinhoud
2. onderzoeksvragen over de regierol
3. onderzoeksvragen over de financiele risico’s

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Alkmaar
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
J.F. Ningen
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)