Skip to main content

Evaluatieonderzoek Woonvisie 2015+ gemeente Nijkerk

Datum van publicatie: 14-02-2020

De RKC onderzocht de beleidsdoelen en -resultaten. Zij adviseert de gemeente om duidelijker aan te geven welke typen woningen voor welke doelgroepen worden ontwikkeld en om preciezer te zijn in de verantwoording aan de raad.

Centrale onderzoeksvraag

1. Op welke wijze is uitvoering gegeven aan de Woonvisie?
2. In welke mate heeft de gemeente Nijkerk de doelstellingen uit de Woonvisie 2015 bereikt?
3. Wat is van invloed geweest op het wel of niet bereiken van de doelstellingen?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
R2 Consultancy BV