Skip to main content

Evalueerbaarheid van beleid

Datum van publicatie: 03-06-2015

De rekenkamercommissie van de gemeente Den Helder heeft de afgelopen maanden onderzoek laten uitvoeren naar de evalueerbaarheid van twee programma’s uit de begroting 2015 van de gemeente. Voor de gelegenheid is een programma gekozen uit de harde sector (programma 3, beheer openbare ruimte) en een programma uit de zachte sector (programma 11, sociaal domein). Bij het onderzoek zijn de door de raad vastgestelde beleidskaders voor deze programma’s getoetst aan een eerder door de rekenkamercommissie ter beschikking gesteld beleidskader voor de evalueerbaarheid van het gemeentelijke beleid.

Centrale onderzoeksvraag

Zijn de doelen naar de drie W-vragen in de programma’s Sociaal domein en Beheer openbare ruimte voldoende evalueerbaar en is systematische monitoring zodanig georganiseerd dat optimaal kan worden geleerd van de resultaten en tijdig kan worden bijgestuurd?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Den Helder
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Mark Versteeg
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)