Skip to main content

Evenementenbeleid Apeldoorn. Onderzoek Rekenkamercommissie Apeldoorn

Datum van publicatie: 2021-06-18

De RKC heeft het evenementenbeleid van de gemeente Apeldoorn onderzocht. Deze wordt herzien en dit rapport kan hieraan bijdragen. De organisatie en uitvoering van de evenementen is binnen de gemeente verspreid over diverse afdelingen. Er is sprake van afstemming tussen alle partijen, maar de rol van Apeldoorn Marketing bij top(sport)evenementen is onduidelijk.

Zes evenementen zijn onderzocht. Organisatoren van publieksevenementen zijn tevreden over het subsidietraject. Voor top(sport)- en culturele evenementen is er geen afwegingskader of een geformaliseerd subsidiebeleid. Onduidelijk is of de beleidspraktijk aansluit bij het algemene evenementenbeleid. Voor alle evenementen lopen de subsidies via verschillende budgetten en trajecten waardoor een integrale afweging lastig is. Ook zijn de ambities van het college gegroeid. Het huidige budget is hiervoor onvoldoende. Het vergunningenbeleid is over het algemeen toereikend, maar vraagt deels om doorontwikkeling.

De RKC hield enquêtes onder inwoners en bedrijven. Hieruit blijkt o.a. dat er meer baten dan kosten van de evenementen wordt ervaren. Doordat doelen niet SMART geformuleerd zijn kan niet vastgesteld worden of evenementen bijdragen aan strategische doelen. De raad wil hierin wel inzicht hebben. Ook is gebleken dat de gemeente in coronatijd proactief en oplossingsgericht in gesprek is met organisatoren. Omdat de pandemie langer duurt ontstond bij de raad de behoefte aan een raadskader voor evenementen in coronatijd.

Centrale onderzoeksvraag

Hoofdvraag:
De centrale onderzoeksvraag was: Welke succes- en faalfactoren kent het evenementenbeleid in de praktijk? Wat zijn de kosten en baten en wordt er door de gemeente hier voldoende afweging tussen gemaakt? Welke lessen zijn hieruit te trekken?

Deelvragen hebben betrekking op de volgende onderwerpen:
1. Beleid
2. Organisatie en uitvoering
3. Doeltreffendheid
4. Doelmatigheid
5. Leren en vooruitblik

De deelvragen per onderwerp zijn te raadplegen in het rapport.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Apeldoorn
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Joyce Zweers
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Unravelling