Skip to main content

Externe Inhuur en Toekomstgericht Formatiebeleid

Datum van publicatie: 18-03-2014

Externe inhuur is al langer onderwerp van aandacht binnen de gemeente Den Helder en de Rekenkamercommissie. In 2006-2007 verrichtte de Rekenkamercommissie een vooronderzoek naar de inhuur van externen over de periode 2003 tot en met 2005. Dit leidde tot de Kadernota Externe inhuur 2007. Deze Kadernota geeft onder andere een aantal processtappen aan, die in de gemeente Den Helder bij de inhuur van externen doorlopen moeten worden. De Rekenkamercommissie wil weten in hoeverre de uitvoering van externe inhuur in de jaren 2010 tot en met 2012 is verlopen conform deze Kadernota.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre vormt de Kadernota Externe inhuur 2007 feitelijk het kader bij externe inhuur door de gemeente Den Helder, wat waren de aard en omvang van de externe inhuur in de periode 2010 tot en met 2012 en in hoeverre was de externe inhuur door de gemeente Den Helder in deze periode doelmatig, doeltreffend en transparant?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Den Helder
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Mark Versteeg
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)