Skip to main content

Feitenrelaas Ligne

Datum van publicatie: 01-07-2016

Het project Ligne, een multifunctioneel gebouwencomplex, is een complex beleidsdossier dat bestaat uit veel deelaspecten. De Rekenkamercommissie Sittard-Geleen heeft op hoofdlijnen onderzocht wat de beoogde doelen en de te realiseren meerwaarde van dit majeur project zijn. Daarbij is gekeken naar de mogelijke risico’s en de wijze waarop deze beheerst zijn, naar de wijze waarop is gecommuniceerd en gerapporteerd en naar het projectmatig werken binnen de gemeentelijke organisatie. De rol van de raad bij de kaderstelling, de risicobeheersing en de realisatie van het eindresultaat stond bij dit alles centraal.

Centrale onderzoeksvraag

Het feitenrelaas gaat over de onderzoeksvraag of de raad in positie is gebracht bij haar kaderstellende rol om meerwaarde te creëren en het eindresultaat te optimaliseren en tevens een risicobeeld te ontwikkelen voor de raad om haar controlerende taak uit te voeren

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Sittard-Geleen
Provincie(s)
Limburg
Ingestuurd door
Wil Voorter
Onderzoek door
Rekenkamer zelf