Skip to main content

Fietstunnel Den Dolder: de baas ontbreekt?

Datum van publicatie: 29-06-2016

De rekenkamer van de gemeente Zeist verrichte onderzoek naar de aanleg van de langzaam verkeerstunnel in Den Dolder. Een groot en langlopend project in Zeist. Het onderzoek bracht leerpunten voor kaderstelling en regie in grote projecten, burgerparticipatie en voor samenwerken met derden.

Centrale onderzoeksvraag

De rekenkamer wil met dit onderzoek geen invloed uitoefenen op de aanleg van de langzaam verkeerstunnel.
.Wel wil ze inzicht geven in de factoren die een rol spelen bij de vertraging in de uitvoering van dit project en aanbevelingen doen waar de gemeenteraad en het college bij toekomstige projecten zijn voordeel mee kunnen doen. De rekenkamer stelde onderstaande doelstelling en hoofdvraag voor het onderzoek vast.
Doelstelling
Het onderzoek moet inzicht geven in redenen die er zijn voor het tot op heden niet tot uitvoering komen
van een project in een van de kernen van de gemeente Zeist. Daarnaast moet het onderzoek solide basis
bieden voor toekomstige projecten in Zeist.
Hoofdvraag
Welke redenen zijn er voor het feit dat het project langzaam verkeerstunnel in Den Dolder zo een langlopend dossier voor de gemeente is geworden, kunnen deze redenen in algemene zin ook van toepassing zijn voor andere projecten in Zeist en wat kunnen de gemeenteraad en het college hiervan leren?
1.3. Deelvragen
1. Hoe is de historische ontwikkeling voor het project langzaam verkeerstunnel geweest vanuit de
invalshoeken: kaderstelling en controle door de gemeenteraad, uitvoering door het college en de ambtelijke organisatie, samenwerking met marktpartijen en de invloed van burgerparticipatie?
2. Tot welke observaties leidt de analyse van de tijdlijn?
3. Welke redenen zijn er waarom het project in januari 2016 nog niet gerealiseerd is?
4. Zijn deze redenen in algemene zin ook relevant voor andere projecten in de gemeente Zeist?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Zeist
Provincie(s)
Utrecht
Ingestuurd door
Brenda Bouwhuis
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Public Profit
Andere onderzoeker
i.s.m. Randstedelijke Rekenkamer