Skip to main content

Financiële informatievoorziening (twee delen)

Datum van publicatie: 2022-10-14

De RKC onderzocht ook de financiële informatievoorziening binnen de gemeenten. Daaruit blijkt dat voor beide gemeenten de begrijpelijkheid van financiële documenten voldoende is. Wel vindt de RKC dat de documenten beknopter en eenvoudiger kunnen zijn. Maar kunnen de gemeenteraden ook uit de voeten met de gemeentelijke financiële informatie? En kunnen ze op basis daarvan de noodzakelijke besluiten nemen? Ook dat onderzocht de RKC. Gemeenteraden blijken de financiële documenten zeer belangrijk te vinden. Ook gaan ze ervan uit dat de aangeleverde informatie voldoende basis vormt voor een degelijke behandeling. Toch kunnen de raden te weinig zicht krijgen op de grote lijnen van de financiële positie van de gemeente en de daaraan gekoppelde lange termijn ontwikkeling. Dat komt volgens de RKC vooral doordat financiële informatie complex is en het doorgronden ervan specifieke expertise vraagt. Daarnaast vragen vele andere onderwerpen om aandacht. Daarom beveelt de RKC een versterking van de positie en rol van de auditcommissie aan.

Centrale onderzoeksvraag

De Rekenkamercommissie heeft voor het onderzoek twee onderzoeksvragen geformuleerd:
I. Beschikken de gemeenteraden van Noardeast-Fryslân en Dantumadiel over adequate, voldoende en tijdige financiële informatie op basis van de stukken van de P&C-cyclus en raadsvoorstellen om zijn controlerende en kaderstellende taken, meer specifiek gericht op een
aantal onderwerpen, te kunnen uitvoeren?
II. Op welke wijze verwerken de raden de aangereikte essentiële financiële informatie (betreffende de vier centrale onderwerpen), en stelt dat de raden in staat de stand van zaken op adequate wijze te doorgronden, en op basis daarvan de noodzakelijke besluiten te nemen?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Gezamenlijke rekenkamercommissie Dantumadiel – Noardeast-Fryslân
Provincie(s)
Friesland
Ingestuurd door
Esther de Vries
Onderzoek door
Rekenkamer zelf