Skip to main content

Follow-up grondverwerving Gelderland

Datum van publicatie: 28-06-2017

Kritisch rekenkamerrapport in 2013 aanleiding voor vervolgonderzoek
Drie jaar geleden waren we in ons onderzoek kritisch op de aanpak van de grondverwerving door de provincie Gelderland. Zo werd er niet altijd volgens de afgesproken werkwijze en mandaten gewerkt en waren de interne richtlijnen zoals protocollen en het beleid deels verouderd en aan actualisatie toe. Het onderzoek leidde tot zestien aanbevelingen. Mede daarom besloten we de aanpak van de grondverwerving door de provincie Gelderland opnieuw te onderzoeken en daarbij te kijken naar opvolging van de aanbevelingen uit 2013.

Provincie heeft aanpak grondverwerving verbeterd
We concluderen nu dat de provincie is actief aan de slag gegaan met het verbeteren van het beleid, de organisatie en de uitvoering rondom de grondverwerving. Zo zijn er een overzichtsnota grondbeleid en uniform grondprotocol vastgesteld. Ook is er een registratie voor het provinciale grondbezit en een team opgezet dat zich bezig houdt met grondtransacties opgezet. Tot slot lijkt het werken met een onafhankelijke taxatie voordat de grond verworven wordt nu standaard te zijn.

Zaken in beleid en organisatie nog verder uitwerken
Tegelijkertijd concluderen we dat er in het beleid en de organisatie rondom grond nog zaken zijn die verder uitgewerkt moeten worden. In het beleid is er bijvoorbeeld geen aandacht voor de risicobeheersing bij grond of de inhoud van de informatievoorziening aan de volksvertegenwoordigers (Provinciale Staten). Het protocol en de omschrijving van werkprocessen zijn niet op alle onderdelen actueel. Evenmin is in het protocol vastgelegd tot welk bedrag een ambtenaar grond mag aankopen waardoor omvangrijke financiële besluiten zonder bestuurlijke bemoeienis kunnen worden genomen. Tot slot is de nieuwe organisatie nog niet volledig geïmplementeerd, wat onder andere blijkt uit de inzet van de grondcontroller die verschilt tussen afdelingen. Onze aanbevelingen zijn gericht op deze punten.

Centrale onderzoeksvraag

In welke mate hebben Gedeputeerde Staten invulling gegeven aan de implementatie van de aanbevelingen van het rekenkameronderzoek naar grondverwerving uit 2013?
Onderzoeksvragen
De centrale vraag hebben we uitgewerkt in een aantal onderzoeksvragen. Deze onderzoeksvragen zijn onderverdeeld naar:
– de opvolging van de aanbevelingen “op papier”
– de opvolging van de aanbevelingen in de praktijk en
– inzicht PS en GS omtrent grond.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Oost-Nederland
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Annemarieke Hissink
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
TU Delft