Skip to main content

Fundamenten van woonbeleid, effectiviteit en beleid en uitvoering Woonvisie 2019-2024

Datum van publicatie: 2023-07-03

De rekenkamer constateert dat in vergelijking met de vorige woonvisie 2014-2017 een helder uitvoeringsprogramma is opgenomen. Deze visie is ook duidelijk, ambitieus, veelal behoorlijk goed geoperationaliseerd en dus goed te evalueren. De rekenkamercommissie concludeert dat een evaluatie niet voldoende heeft plaatsgevonden. Ook is de evaluatie niet duidelijk doorvertaald in de voorbereiding van de nieuwe woonvisie. Daardoor konden de bereikte resultaten -zij het goed of slecht- geen goede opstap vormen voor de huidige visie (2019-2024). Er worden weer veel ambities en doelstellingen beschreven die evenwel niet SMART zijn geformuleerd en het ontbreekt aan een uitvoeringsagenda. De rekenkamercommissie is van oordeel dat er zowel in de vorige als de vigerende visie te weinig keuzes zijn gemaakt en nauwelijks prioriteiten zijn gesteld. Bij Bouwen en Wonen maakten capaciteitsproblemen dat niet meer dan het hoogstnoodzakelijke gedaan kon worden. Uit de prestatieafspraken met woningcorporaties valt niet op te maken welke rol de gemeente inneemt, ofwel: of de gemeente de regie voert. De rol van de raad bij de voortgang en verantwoording is niet duidelijk c.q. afwezig. De informatievoorziening aan de raad behoeft verbetering.

Centrale onderzoeksvraag

De rekenkamercommissie wil met dit onderzoek inzichtelijk maken of het woonbeleid van Zutphen de beoogde doelen bereikt. Met andere woorden: de rekenkamercommissie wil nagaan of het beleid én de uitvoering ervan effectief was en is.

De centrale onderzoeksvraag is verbijzonderd in 3 onderzoeksvragen:

  1. Hoe is de huidige woonvisie tot stand gekomen en hoe is deze onderbouwd vanuit de vorige woonvisie?
  2. Is de huidige woonvisie vertaald in een Plan van Aanpak ten behoeve van de realisatie van de woonambities ofwel: hoe wordt het beleid uitgevoerd?
  3. Wat is de rol van de raad en welke sturingsinstrumenten heeft de raad tot haar beschikking? Wordt de raad betrokken bij het beleid en heeft de raad grip en sturing op het beleid?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie gemeente Zutphen
Ingestuurd door
Birgitta Dolfing
Onderzoek door
Rekenkamer zelf