Skip to main content

Geïnvesteerd in betrokkenheid Een onderzoek naar burgerparticipatie in de gemeente De Wolden

Datum van publicatie: 2015-12-01

De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar burgerparticipatie. Het
onderzoeksonderwerp is ingegeven door de gedachte dat de commissie een onderwerp
wil onderzoeken, waarbij de inwoners een “direct” belang hebben. Daarnaast is er voor
ons een bestuurlijk belang bij het onderwerp. Het onderzoek vindt zijn oorsprong in de
beleidsnota Burgerparticipatie uit 2011. Zowel burgerparticipatie (het betrekken van
inwoners bij het gemeentelijk beleid) als ook overheidsparticipatie staan hoog in het
vaandel van de gemeente De Wolden.
De oorspronkelijke doelstelling van het onderzoek was primair om binnen de onderzochte
cases een oordeel te geven over de doeltreffendheid van de uitvoering van de
beleidsnota. Daarnaast zou worden onderzocht of in de respectievelijke cases adequaat
invulling kan worden gegeven aan de ontwikkeling van burger- naar
overheidsparticipatie. Ook zou het aanvullend casusonderzoek een beeld moeten geven
over de beleving van burgerparticipatie en eventueel kansrijke perspectieven voor een
ontwikkeling naar overheidsparticipatie.
De rekenkamercommissie is in het voorjaar van 2013 met het vooronderzoek gestart. De
onderzoeksopzet is op 13 maart 2014 voor kennisgeving aangenomen door de raad.
Gestart is vervolgens met dossier- en documentenstudie en enkele gesprekken met
medewerkers van de gemeente. De bevindingen van deze studie zijn weergegeven op
pagina 10 van dit rapport. Een belangrijke bevinding was dat het niet mogelijk bleek
effectmeti

Centrale onderzoeksvraag

Wat is de kwaliteit en de effectiviteit van het beleid voor burgerparticipatie zoals dat in 2011 door de Raad van De Wolden is vastgesteld?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
De Wolden
Provincie(s)
Drenthe
Ingestuurd door
Jeroen
Onderzoek door
Rekenkamer zelf