Skip to main content

Gemeenschappelijke regelingen: gemeenschappelijke controle?

Datum van publicatie: 01-08-2007

Doel van het onderzoek is inzicht te verschaffen in de sturings- en controlemogelijkheden die gemeenteraden hebben op GR’s, de mate waarin daarvan gebruik wordt gemaakt en de eventuele problemen die zich daarbij voordoen. Het onderzoeksrapport moet raadsleden van de deelnemende gemeenten helderheid verschaffen over hun rol in de democratische controle van GR’s, en moet waar mogelijk aanbevelingen voor verbetering aandragen.

Centrale onderzoeksvraag

In welke mate kunnen de gemeenteraden van gemeenten die deelnemen in gemeenschappelijke regelingen sturing en controle uitoefenen op die gemeenschappelijk regelingen?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Heemstede
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Inge Boon
Onderzoek door
Meerdere rekenkamers met elkaar