Skip to main content

Gezagwaardig Limburgs bestuur; meta-evaluatie integriteit

Datum van publicatie: 2023-02-24

De Zuidelijke Rekenkamer heeft een onderzoek uitgevoerd naar integriteit en goed bestuur in de provincie Limburg. Aanleiding zijn een reeks van integriteitskwesties die afgelopen jaren hebben gespeeld, die veel impact hebben gehad op het (vertrouwen in) functioneren van het provinciaal bestuur. De rekenkamer ziet integriteit en goed bestuur als de basis voor effectief, doelmatig en rechtmatig beleid.
De rekenkamer heeft gekozen voor een meta-evaluatie, met een reflectie op de onderzoeken die afgelopen jaren door de provincie en anderen zijn uitgevoerd naar integriteit. Gekeken is naar rode draden, overeenkomsten en verschillen en hiaten. Naast de inhoud is ook gekeken naar de processen rond integriteitsonderzoek. Op grond van het uitgevoerde onderzoek komt de rekenkamer tot een aantal conclusies en aanbevelingen over regels versus moraal, tegenwicht en tegenspraak, transparantie en informatiehuishouding, bestuurlijk voorbeeldgedrag en de aanpak van integriteitsonderzoek.

Centrale onderzoeksvraag

Het doel en de centrale onderzoeksvragen:
– Reflectie op recent door anderen uitgevoerde onderzoeken: welk totaalbeeld leveren deze- onderzoeken op, welke overeenkomsten en verschillen zien we in deze onderzoeken, welke hiaten- en welke lessen bevatten ze?
– Vaststellen groei sinds ons onderzoek van 2019/2020 (lerend vermogen): in hoeverre zien we al eerste tekenen van verandering rond integriteit en bestuurscultuur en implementatie van onze aanbevelingen, waarop komende jaren kan worden voortgebouwd?
– In het verlengde van bovenstaande wil de rekenkamer PS en GS handvatten bieden voor de toekomst: welke aandachtspunten zijn er voor de provincie Limburg om de gewenste ontwikkelingen voor de komende jaren te borgen?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Zuidelijke Rekenkamer
Provincie(s)
Limburg
Ingestuurd door
Ard Schilder
Onderzoek door
Rekenkamer zelf