Skip to main content

Goed beslagen ten ijs? Een onderzoek naar de besluitvorming inzake het ijsstadion Thialf

Datum van publicatie: 2021-10-04

De provincie Fryslân heeft in 2013 de renovatie van Thialf financieel mogelijk gemaakt. De Noordelijke Rekenkamer heeft op verzoek van Provinciale Staten van Fryslân bekeken hoe houdbaar de argumentatie daarvoor was. In 2013 stelde de provincie hier € 50 miljoen voor beschikbaar. Ook schafte de provincie toen twee derde van de aandelen in Thialf aan, voor € 4 miljoen euro.

De Noordelijke Rekenkamer concludeert dat Provinciale Staten weinig oog hadden voor de financiële risico’s en de lange-termijn gevolgen (als gevolg van het aandeelhouderschap) van de provinciale betrokkenheid bij Thialf. Het belangrijkste argument voor de financiële bijdrage aan de renovatie van Thialf was, dat het ijsstadion voor Fryslân een grote culturele en maatschappelijke waarde heeft als centrum voor de (inter)nationale schaatssport.
De Noordelijke Rekenkamer adviseert Provinciale Staten om voor grote, complexe projecten een specifiek beleidskader vast te stellen. Een tweede advies is om sneller een beroep te doen op externe expertise. Beide aanbevelingen zouden kunnen bijdragen aan een reële inschatting van eventuele financiële risico’s en toekomstige opbrengsten bij dergelijke projecten.

Bij het opstellen van de aanbevelingen heeft de Noordelijke Rekenkamer gesprekken gevoerd met leden van Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten, griffie en provinciesecretaris. Hiermee beoogt zij een zo groot mogelijk leereffect te behalen met de reconstructie van de besluitvorming over nieuw Thialf.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe houdbaar was de onderbouwing van de besluiten van zowel Gedeputeerde als Provinciale Staten inzake de subsidiëring van Nieuw Thialf in 2013 en hoe kan de provincie duurzaam leren van de evaluatie van die besluitvorming?

Deelvragen:

  1. Welke argumenten zijn in 2013 aangevoerd voor het investeren in Nieuw Thialf?
  2. Hoe houdbaar waren die argumenten en zijn de onvolkomenheden uit het businessplan LAGroup uit 2019 destijds gesignaleerd?
  3. Welke rollen hebben Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten gespeeld?
  4. Hoe is te waarborgen dat lessen uit de reconstructie van de besluitvorming inzake Nieuw Thialf beklijven?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Noordelijke Rekenkamer
Ingestuurd door
Schaap, Linze
Onderzoek door
Rekenkamer zelf