Skip to main content

Goed de weg op; goed op weg. Verstrekking van hulpmiddelen en voorzieningen in het kader van de Wvg en Wmo in de gemeente Kerkrade (2006-2007)

Datum van publicatie: 2008-05-28

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een vrij jonge wet die nog volop in de belangstelling staat. Zo ook bij de rekenkamercommissie Kerkrade. Ruim een jaar na invoering is de rekenkamercommissie benieuwd naar de werking van de Wmo; voldoet deze aan de verwachtingen?

De rekenkamercommissie heeft in het bestek “Onderzoek naar de uitvoering van de W.M.O.” als probleemstelling aangegeven dat het onderzoek betrekking heeft op de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de kwaliteit van de dienstverlening. De Wmo omvat in totaal negen taakvelden om de maatschappelijke participatie van alle burgers te bevorderen. Dit onderzoek beperkt zich tot de taakvelden 3 (advies en informatie geven) en 6 (voorzieningen voor mensen met een beperking). De te onderzoeken dienstverlening betreft de uitvoering van de in natura te verstrekken individuele voorzieningen aan gehandicapten in het kader van de Wvg en vanaf 1 januari 2007, de Wmo. Dat geldt met name voor de verstrekking van individuele woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen.1 De rekenkamercommissie wil deze dienstverlening inzichtelijk maken en boordelen.

Centrale onderzoeksvraag

De te onderzoeken dienstverlening betreft de uitvoering van de in natura te verstrekken individuele voorzieningen aan gehandicapten in het kader van de Wvg en vanaf 1 januari 2007, de Wmo. Dat geldt met name voor de verstrekking van individuele woonvoorzieningen,  vervoersvoorzieningen en rolstoelen.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Kerkrade
Provincie(s)
Limburg
Ingestuurd door
Bertie Vermeersch-Dortants
Onderzoek door
Anders
Andere onderzoeker
Rekenkamer zelf i.s.m. externe onderzoekers