Skip to main content

Goed op weg

Datum van publicatie: 2021-02-28

Met het onderzoek wordt beoogd inzicht te geven in:
• de wijze, waarop de gemeente Best beleidsmatig en organisatorisch vorm geeft aan de afhandeling van Meldingen
Openbare Ruimte;
• de resultaten van dit beleid;
• de wijze, waarop hierover wordt gerapporteerd;
• aanbevelingen voor verbeteringen.

Centrale onderzoeksvraag

Welk beleid is hierover vastgesteld, zijn er normen aanwezig en welke ambities over klantvriendelijkheid heeft de gemeente, welke mogelijkheden voor melden zijn er, hoe vindt registratie plaats en welke relatie is er met eerdere meldingen ?
Hoe is de afhandeling ingericht en hoe vindt informatie aan inwoners over status/afhandeling plaats?
Wat is het aantal meldingen, de termijn van afhandeling en vindt die afhandeling volgens de gestelde normen plaats?
Hoe is het oordeel van inwoners, die afgelopen twee jaar een melding over de openbare ruimte hebben gedaan en wat wordt er geleerd van de ervaringen, en hoe worden raad, college en ambtelijke organisatie hierover geïnformeerd ?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Best
Provincie(s)
Noord-Brabant
Ingestuurd door
J.M. van Berlo
Onderzoek door
Rekenkamer zelf