Skip to main content

Goed parkeren. Quick scan uitvoering parkeerbeleid gemeente Amstelveen

Datum van publicatie: 01-06-2011

Op verzoek van de raad heeft de rekenkamercommissie een onderzoek gedaan naar de kostendekkendheid van het parkeerbeleid in de periode 2007-2010. Daarbij heeft de commissie zich vooral gericht op het transaparant maken van kosten en opbrengsten.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe heeft het beleid en de uitvoering ervan zoals destijds neergelegd in de Parkeernota 2005-2010 zich verder ontwikkeld?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Amstelveen
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
B. Dorland
Onderzoek door
Rekenkamer zelf