Skip to main content

Governance verbonden partijen: de verbinding

Datum van publicatie: 07-07-2017

Dit onderzoek heeft tot doel om:
– Inzicht te geven in de verbonden partijen die Leerdam kent, en de hieraan gekoppelde doelstellingen;
– Inzicht te geven in de kwaliteit van de governance van de verbonden partijen: de inrichting van de sturing en toezicht op, beheersing van en verantwoording over de samenwerking door college en raad;
– Bezien of er aanbevelingen kunnen worden gedaan om de governance rond verbonden partijen te versterken, met het accent op de politiek sturende en controlerende rol van de raad.

Centrale onderzoeksvraag

Op welke wijze is de governance van de verbonden partijen van de gemeente Leerdam ingericht en
hoe is de sturing daarvan in de gemeentelijke praktijk?
De centrale onderzoeksvraag wordt verdeeld in 2 thema’s:
1. Inrichting governance:
a. Hoe heeft de gemeente de governance (sturen, beheersen, verantwoorden, toezicht houden)
bij de samenwerking ingericht?
b. Welk instrumentarium staat het college en de raad ter beschikking?
c. Is hier afdoende rekening gehouden met de specifieke kenmerken van de diverse
samenwerkingsvormen?
2. Functioneren in de praktijk: Wordt het beschikbare instrumentarium bij de betreffende
samenwerkingsvorm op de juiste wijze toegepast door college en raad, zodat er voldoende
grip wordt gehouden op:
a. Het realiseren van de beoogde resultaten van de verbonden partijsamenwerking?
b. De kosten van deze verbonden partijsamenwerking?
c. En bovendien:
d. Hoe is de beleving van raadsleden bij de verbonden partijen?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Leerdam
Provincie(s)
Utrecht
Onderzoek door
Rekenkamer zelf