Skip to main content

Grip op energietransitie. Een onderzoek naar de beïnvloedingsmogelijkheden van de gemeente bij concrete projecten

Datum van publicatie: 2021-12-02

Rekenkamer Utrecht doet onderzoek naar de energietransitie. Het tweede deel van dit onderzoek is afgerond, waarin twee concrete projecten zijn onderzocht. De centrale onderzoeksvraag was: Hoe verliep de uitvoering van de projecten Zon op dak en het Stimuleren van particuliere woningeigenaren uit het programma Energietransitie, en wat zijn de behaalde resultaten?
De energietransitie is een complexe maatschappelijke opgave waarvoor het noodzakelijk is dat de gemeente een visie ontwikkelt, doelen stelt, monitort, evalueert en projecten in het Uitvoeringsprogramma Energietransitie bijstelt. De onderzochte projecten laten zien dat dit nog onvoldoende gebeurt. Hierdoor is de doeltreffendheid en doelmatigheid van de projecten niet vast te stellen. Juist bij een uitvoeringsprogramma in ontwikkeling is het belangrijk om structureel te letten op de doeltreffendheid van de aanpak. De rekenkamer ziet dat dit bij sommige onderzochte projecten al gebeurt en ziet aanwijzingen dat dit de effectiviteit van die projecten vergroot.

Centrale onderzoeksvraag

De centrale vraag van het onderzoek is:
– Hoe verliep de uitvoering van de projecten Zon op dak en het Stimuleren van particuliere woningeigenaren uit het programma Energietransitie, en wat zijn de behaalde resultaten?
– Deze centrale vraag is uitgewerkt in de volgende onderzoeksvragen:
– Zijn de doelen en prestatie-indicatoren voldoende helder geformuleerd?
– Hoe ziet het projectplan er uit en bevat het een (meerjaren-)planning en begroting?
– Hoe doelmatig en doeltreffend zijn de onderzochte projecten?
– Betrekt de gemeente Utrecht inwoners tijdig, effectief en/of op de juiste momenten bij
de voorbereiding en uitvoering van de onderzochte projecten?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Utrecht
Provincie(s)
Utrecht
Ingestuurd door
Gerth Molenaar
Onderzoek door
Rekenkamer zelf