Skip to main content

Grip op projecten

Datum van publicatie: 2023-05-11

Projectmatig werken in de gemeente Eijsden-Margraten is in de uitvoering op orde is dankzij stevig
en kundig projectmanagement. Echter de voorzorg en nazorg van projecten en de informatievoorziening
tussen raad en college zou beter kunnen.
Met voorzorg bedoelen we twee zaken. Ten eerste: duidelijke richtlijnen en begripsvorming over projectmatig
werken voor de raad, het college en de ambtelijke organisatie. Ten tweede: bij de start
doelstellingen en kwaliteitscriteria scherper formuleren, uniform gebruik van startdocumenten en
afspraken met de raad over de informatievoorziening. Tot de voorzorg zou ook moeten behoren om
mogelijk strategisch en zeker tactisch vast te leggen hoe communicatie en burgerparticipatie uitgewerkt
gaan worden in het betreffende project.
Met nazorg bedoelen we dat het afronden en het evalueren van projecten beter ingericht zou moeten
worden. Het zou tot de werkcultuur moeten behoren om te evalueren, om ervan te kunnen leren.
De organisatie lijkt daar ook open voor te staan gegeven dat alle betrokkenen het betreuren dat
het nu nog nauwelijks gebeurt.
De informatievoorziening over grote projecten vanuit het college naar de raad kan beter gestructureerd
worden zodat de raad de voortgang en het behalen van de doelstellingen van een project kan
volgen. Het college is hiermee al goed op weg door het aanbieden van kwartaalrapportages over projecten
in het MIP en in het sociale domein. De P&C documenten zijn hiervoor niet geschikt.

Centrale onderzoeksvraag

Op welke wijze initieert, stuurt en beheerst de gemeente Eijsden-Margraten haar projecten en
hoe wordt toezicht gehouden en verantwoording afgelegd?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Eijsden-Margraten
Ingestuurd door
Angelique Hubens
Onderzoek door
Rekenkamer zelf