Skip to main content

Groen tot in de vezels. Een onderzoek naar groene chemie in Drenthe

Datum van publicatie: 2023-02-20

Het proces om de chemie te vergroenen is in gang gezet. Dit concluderen de Noordelijke Rekenkamer en de Rekenkamercommissie Emmen in hun rapport ‘Groen tot in de vezels’. De rekenkamers deden onderzoek naar de doelen en beoogde resultaten van de ontwikkeling van groene chemie in Drenthe. Er is sprake van clustervorming in Emmen en een netwerk om groene (niet-fossiele) chemie te bevorderen is opgericht in de vorm van het bedrijvennetwerk SUSPACC en het kennisnetwerk GreenPAC. Het Chemiecluster Emmen werkt in Chemport Europe samen met andere regio’s in Noord-Nederland. Samen met de overheden werken zij aan vraagstukken op het gebied van groene chemie.

Beide overheden hebben algemene ambities op het gebied van duurzaamheid, circulariteit en werkgelegenheid. Zij hebben deze echter niet vertaald in kwantitatieve doelstellingen en zij monitoren de voortgang niet. Bovendien ontbreekt een strategie of programmatische aanpak vanuit de overheden. Het risico bestaat daardoor dat het zicht op het resultaat van de inzet van provinciale en gemeentelijke middelen verdwijnt.

De rekenkamers bevelen de overheden aan om over te gaan op een meer programmatische aanpak, doelstellingen concreter te maken en deze te monitoren. Tot slot bevelen de rekenkamers Provinciale Staten en de gemeenteraad aan om zich uit te spreken over hun informatiebehoefte op het gebied van de groene chemie.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre zijn de doelen en de beoogde resultaten van de ontwikkeling van groene chemie in de provincie Drenthe gerealiseerd en in hoeverre dragen de provinciale en gemeentelijke financiële middelen hier aan bij?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Noordelijke Rekenkamer en Rekenkamercommisie-Emmen
Provincie(s)
Drenthe
Ingestuurd door
Linze Schaap
Onderzoek door
Meerdere rekenkamers met elkaar