Skip to main content

Grondbeleid Dongeradeel 2005 – 2008

Datum van publicatie: 11-01-2010

De Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân, de gemeenschappelijke Rekenkamercommissie van de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel en Kollumerland, heeft een onderzoek laten uitvoeren naar het gemeentelijk grondbeleid. Het onderzoek spitst zich toe op de beheersing van de financiële risico’s.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre kan de gemeenteraad op basis van de hem aangeboden informatie over grondbeleid en grondexploitaties het financiële risico daarvan voldoende beheersen?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Achtkarspelen
Provincie(s)
Friesland
Ingestuurd door
Renny de Vries-Mulder
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)