Skip to main content

Grote projecten: “Stad naar het water, water naar de stad”.

Datum van publicatie: 2023-03-16

Het onderzoek is kwalitatief van aard. Naast dossieronderzoek is er met betrokken personen gesproken. Alvorens dit te doen, is er een normenkader opgesteld, waaraan de onderzochte projecten zijn getoetst.
Voor de gemeente Hulst was dit het project De nieuwe Bierkaai en voor de gemeente Terneuzen het project Veerhaven.

In het rapport wordt geconcludeerd dat voor beide projecten de gemeenteraden hun kader stellende rol daadwerkelijk hebben kunnen vervullen. Alleen voor de gemeente Hulst geldt dat de Raad geen concrete keuzes voorgelegd heeft gekregen voor de invulling van het gebied.
De controlerende rol van de gemeente Hulst is bij de oorspronkelijke doelstelling van het project beperkt gebleven; deze is door de rapportagesystematiek bemoeilijkt.
Voor de gemeente Terneuzen geldt dat de raad in de gelegenheid is gesteld om zijn controlerende rol te vervullen.
In het rapport zijn aanbevelingen gedaan over rapportagesystematiek van grote projecten en is er een checklist op gesteld die de gemeenten kunnen hanteren bij de ontwikkeling/voorbereiding van grote projecten.

Het rapport sluit af met aanbevelingen.

Centrale onderzoeksvraag

Centrale vraagstelling: Hebben de gemeenten Hulst en Terneuzen de beheersing van grote projecten op een zodanige wijze georganiseerd, dat de gemeenteraden van beide gemeenten in de positie zijn gebracht om hun kader stellende en controlerende rol te vervullen?

De deelvragen zijn in het rapport terug te vinden

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie gemeenten Hulst en Terneuzen
Ingestuurd door
Dirk Van Bunder, secretaris Rekenkamercommissie Hulst Terneuzen
Onderzoek door
Rekenkamer zelf