Skip to main content

Helder zicht op Zeestad

Datum van publicatie: 16-04-2012

Den Helder staat gesteld voor grote opgaven ten aanzien van de stedelijke vernieuwing in de stad. In 2005 een Stuurgroep Stedelijke Vernieuwing opgericht, waarin naast de gemeente Den Helder ook de provincie Noord-Holland en de ministeries van VROM en Defensie participeren.
De gemeente heeft in overleg met de stuurgroep besloten om de uitvoering van stedelijke vernieuwing op afstand te plaatsen. Het op afstand plaatsen heeft in overleg met de provincie geresulteerd in de oprichting van de CV/BV Zeestad, een juridische constructie waarbij zeggenschap en kapitaal gescheiden worden (dat wil zeggen dat de gemeente wel zeggenschap heeft op wat Zeestad BV doet, maar voor niet meer dan het eigen ingebrachte kapitaal risico loopt). De raad heeft in 2007 ingestemd met de CV/BV-constructie en daarbij ook gebruik gemaakt van de kaderstellende mogelijkheden die de raad heeft.
Met dit onderzoek heeft de rekenkamercommissie inzicht willen bieden in de wijze waarop de gemeenteraad invulling geeft aan zijn sturende en controlerende taken ten aanzien van Zeestad.

Centrale onderzoeksvraag

Kan de gemeenteraad zijn kaderstellende en controlerende taken voldoende en adequaat uitvoeren met betrekking tot de organisatie Zeestad, en hoe geeft de gemeenteraad invulling aan deze taken?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Den Helder
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Mark Versteeg
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)