Skip to main content

Herstructurering WNK: ontwikkelingen in beeld

Datum van publicatie: 27-11-2013

In 2009 is besloten tot een herstructuering van de GR WNK. Daarnaast bestaat vanuit rijkswege het voornemen de Wsw per 1 januari 2015 onder te brengen in de nieuwe Participatiewet. Om de wens tot herstructurering van het WNK (en de regionale samenwerking van de sociale diensten) uit te werken en uit te voeren is begin 2012 een projectorganisatie opgezet. De rkc heeft een onderzoek laten uitvoeren naar het proces rondom het WNK tussen januari 2012 en mei 2013 met als hoofddoel lering te trekken uit de voorbije periode t.b.v. een in de toekomst doelmatig en doeltreffend besluitvormingsproces rondom het WNK.

Centrale onderzoeksvraag

Het onderzoek diende antwoord te geven op de volgende onderzoeksvragen:
1. Wat is er feitelijk gebeurd in de genoemde periode rondom het WNK?
2. Wie had welke rol in dit proces? Hoe zijn taken en verantwoordelijkheden verdeeld en belegd?
3. In hoeverre is gehandeld conform de afgesproken rollen, taken en verantwoordelijkheden?
4. Welke rol speelde de raad in het gehele proces? In hoeverre is de raad tijdig en duidelijk geinformeerd?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Alkmaar
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
J.F. Ningen
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)