Skip to main content

Hervormingen in het lokaal re-integratiebeleid

Datum van publicatie: 06-02-2013

De gemeente Súdwest-Fryslân heeft gekozen voor een herziening van de uitvoeringsstructuur en een gecombineerde inzet van arbeidsmarktstrategieën waardoor de hervormingen in het re-integratiebeleid als kansrijk kunnen worden bestempeld. Er bestaat veel ambtelijk en politiek-bestuurlijk draagvlak voor de hervormingen. Tegelijkertijd blijkt dat de gemeente slechts ten dele voldoet aan de randvoorwaarden die nodig zijn om op een doelmatige en doeltreffende wijze invulling te kunnen geven aan de hervormingen in het re-integratiebeleid. Zo is er onvoldoende inzicht in doelgroepen, bestaat er onzekerheid over de competenties van de betrokken ambtenaren en het aanpalend (WMO) beleid en ontbreken concrete doelstellingen en indicatoren.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre voldoet de gemeente Súdwest-Fryslân aan de randvoorwaarden die nodig zijn om op doelmatige en doeltreffende wijze invulling te kunnen geven aan de beoogde hervormingen in het re-integratiebeleid en wat kan zij doen om deze randvoorwaarden te realiseren?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Súdwest-Fryslân
Provincie(s)
Friesland
Ingestuurd door
Marsha de Vries
Onderzoek door
Rekenkamer zelf