Skip to main content

Het Culturele Samenspel in Schiedam: een onderzoek naar (de kaders voor) gemeentelijke regievoering in het cultuurdomein

Datum van publicatie: 28-02-2017

De gemeente Schiedam heeft een duidelijk beeld van wat ze wil met cultuur. Het staat in het Coalitieakkoord van destijds: ‘Cultuur zal een centrale plaats in de stad blijven innemen.’ Cultuur wordt hierbij gerelateerd aan de stadseconomie, het toeristische profiel van de stad, het aantrekken en binden van inwoners, participatie en kansen bieden op ontwikkeling (sociale stijging). In het huidige bestuurs- en beleidsakkoord staat het als volgt: ‘Cultureel aanbod voor alle bewoners en bezoekers
maakt Schiedam aantrekkelijk. Musea, theaters, amateurgezelschappen en de bibliotheek van de toekomst zijn de ruggengraat van het cultureel aanbod.’ De visie op wat cultuur betekent voor de samenleving staat in de Cultuurvisie en komt terug in documenten die de raad vaststelde met betrekking tot economie en stadsmarketing.
De gemeente stimuleert de samenwerking tussen culturele instellingen. Dit wensbeeld is anno 2016 nog steeds actueel, met dien verstande dat het begrip regie plaatsmaakt voor het begrip opgaven gestuurd werken.

Centrale onderzoeksvraag

De centrale vraagstelling van het onderzoek is als volgt geformuleerd:
In hoeverre zijn de door de raad gestelde kaders voorwaardenscheppend voor het college om als
regisseur met de culturele instellingen de beoogde doelstellingen te behalen en tegelijkertijd als
gemeente ‘in control’ te zijn? En wat zijn mogelijke verbeterpunten daarbij?
De beantwoording van de onderzoeksvraag komt tot stand langs de volgende vijf deelvragen:
1. Wat wil de gemeente? Het wensbeeld ten aanzien van regie en samenspel in relatie tot het cultuurbeleid 2013-2016;
2. Hoe is het wensbeeld geborgd? De kaders en gemaakte afspraken ten aanzien van het cultuurbeleid 2013-2016;
3. Worden de kaders en afspraken in de praktijk toegepast en zijn de wensbeelden gerealiseerd? De uitvoering van het cultuurbeleid in de praktijk, gespiegeld aan wensbeelden en kaders;
4. Hoe werkt het voor alle spelers? De kaders bezien vanuit de praktijk en de wensbeelden;
5. Hoe waarderen betrokkenen het culturele samenspel? Lessen voor de toekomst.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercomissie Schiedam-Vlaardingen
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Mieke van der Stel
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)