Skip to main content

Het digitale gezicht van de gemeente, een onderzoek naar de digitale dienstverlening van de gemeente Hoorn

Datum van publicatie: 2021-10-25

De rekenkamercommissie Hoorn onderzocht of niet-fysieke dienstverlening, via de digitale kanalen van de gemeente doelmatig en doeltreffend is. Door de corona-maatregelen vindt de dienstverlening meer dan ooit digitaal plaats. Er is dus sprake van een groot burgerbelang. Bovendien is er een groot financieel belang. De rekenkamercommissie komt op basis van het onderzoek tot een overwegend positief oordeel over de doelmatigheid en doeltreffendheid van de digitale dienstverlening en komt tot drie aanbevelingen aan de raad. 1) Ga in overleg met het college over de verantwoordelijkheidsverdeling en het stellen van de kaders, 2) Houdt de huidige doelmatigheid en doeltreffendheid vast en verlies minder digitale burgers daarbij niet uit het oog, 3) Laat u tijdig op het juiste abstractieniveau informeren over de stand van zaken.

Centrale onderzoeksvraag

De doelstelling van het onderzoek luidt: De rekenkamercommissie wil met dit onderzoek de raad inzicht geven in de doeltreffendheid en doelmatigheid van digitale dienstverlening door de gemeente Hoorn en waar nodig en nuttig aanknopingspunten geven voor het verbeteren daarvan.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Hoorn
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
K. Bongers
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Bongers Onderzoek & Advies