Skip to main content

Het krimpbeleid van de provincie Groningen

Datum van publicatie: 14-09-2015

Krimp heeft ingrijpende gevolgen. De provincies spelen een regisserende rol in een netwerk van gemeenten, woningbouwcorporaties, zorginstellingen, etc. en subsidiëren projecten om de negatieve gevolgen van krimp het hoofd te bieden. De Rekenkamer heeft met dit onderzoek beoogd Statenleden inzicht te geven in de wijze waarop de provincie haar regierol vervult. Daarnaast heeft zij de subsidies in beeld gebracht die de provincie in het kader van het krimpbeleid verstrekt. Verder kwam de wijze waarop de provincie vaststelt of haar inspanningen succes hebben en hoe Gedeputeerde Staten Provinciale Staten daarvan op de hoogte zijn gesteld aan de orde.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe vervult de provincie Groningen haar regierol binnen het krimpbeleid, hoeveel subsidie heeft zij in de periode 2008–2013 in dat kader verstrekt, hoe stelt zij vast of haar inspanningen succes hebben en hoe worden Statenleden daarover geïnformeerd?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
De Noordelijke Rekenkamer (Groningen-Friesland-Drenthe)
Provincie(s)
Groningen
Ingestuurd door
Ingeborgh Petri
Onderzoek door
Rekenkamer zelf