Skip to main content

Het minimabeleid in de gemeente Stichtse Vecht

Datum van publicatie: 02-03-2016

Het minimabeleid van de gemeente Stichtse Vecht is nog onvoldoende uitgewerkt. De doelstellingen van het beleid zijn niet meetbaar, de doelgroep is niet goed in beeld en wordt ook niet altijd bereikt. Dit concludeert de Rekenkamercommissie van Stichtse Vecht in haar onderzoek naar het minimabeleid van de gemeente. Onderzocht is of het minimabeleid bijdraagt aan het bestrijden van financiële effecten van armoede en het stimuleren van participatie van minima in de maatschappij.

Centrale onderzoeksvraag

Is aannemelijk dat het recent vastgestelde minimabeleid van de gemeente Stichtse Vecht op een doeltreffende, doelmatige en rechtmatige wijze zal bijdragen aan het bestrijden van de financiële effecten van armoede en het stimuleren van participatie van minima in de maatschappij?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Stichtse Vecht
Provincie(s)
Utrecht
Ingestuurd door
Jacqueline Willenborg
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)