Skip to main content

Het onderwijs- en cultuurcomplex. Leren van een bouwproject.

Datum van publicatie: 2020-11-06

De Haagse rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de ontwikkeling en realisatie van het Onderwijs- en Cultuurcomplex ‘Amare’ in het centrum van Den Haag. De rekenkamer concludeert dat het college onvoldoende transparant geweest is over de kosten van het complex. Deze kosten
zijn door het college steeds lager voorgesteld dan ze in werkelijkheid waren. De gemeenteraad heeft voor de ontwikkeling en realisatie van Amare in 2014 € 177,4 mln. ter beschikking gesteld en gaf daarbij ook aan wat voor dit bedrag gerealiseerd moest worden. Een aantal onderdelen van het complex is door het college echter uit andere middelen betaald. Ook na het verhogen van het investeringskrediet in 2018 tot € 210,9 mln. zijn er nog kosten voor het complex die buiten het zicht van de gemeenteraad zijn gehouden. Wij ramen de totale kosten voor ontwikkeling en realisatie nu op € 223,3 mln. Naar aanleiding van dit onderzoek beveelt de rekenkamer daarom aan dat het college en de gemeenteraad de bepalingen uit de gemeentewet met betrekking tot het afleggen van verantwoording over het gevoerde bestuur en de informatieplicht van het college uitwerken in duidelijke regels. Het college en de gemeenteraad zouden hierover ook jaarlijks met elkaar in gesprek moeten gaan. Het college erkent in zijn reactie op ons onderzoek dat de informatie over de realisatie van het Onderwijs- en Cultuurcomplex duidelijker had kunnen zijn.

Centrale onderzoeksvraag

  • 1. Wat is de kwaliteit van de kaderstelling door de raad ten aanzien van de bouw en exploitatie van het Onderwijs en Cultuurcomplex en in hoeverre kon en kan de raad invulling geven aan zijn controlerende rol?
  • 2.a In hoeverre heeft het college het project conform de opdracht van de gemeenteraad uitgevoerd en hoe is de gemeenteraad hierover geïnformeerd?
  • 2.b. Voldoet de wijze waarop de gemeente invulling heeft gegeven aan zijn rol als opdrachtgever aan de daaraan te stellen eisen en in hoeverre is deze invulling van invloed geweest op de kostenoverschrijding die met de packagedeal is ontstaan?
  • 3. Zijn de lasten, baten en risico’s ten aanzien van de exploitatie van het Onderwijs en Cultuurcomplex inzichtelijk en onderbouwd en in hoeverre worden de risico’s beheerst?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Den Haag
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Coen Eisma
Onderzoek door
Rekenkamer zelf