Skip to main content

Het Stuur op Inhuur

Datum van publicatie: 08-12-2015

Op verzoek van de gemeenteraad van Schiedam heeft de Rekenkamercommissie SchiedamVlaardingen (RKC) een onderzoek naar externe inhuur verricht uitsluitend in de gemeente Schiedam. Naar mening van de auditcommissie wordt teveel geld aan externe inhuur uitgegeven zonder dat er zicht en grip is op de mate van doeltreffendheid en doelmatigheid. De gemeenteraad heeft gevraagd bij dit onderzoek aandacht te besteden aan het beleid, de afwegingen die in de praktijk een rol spelen, de wijze waarop het beleid wordt uitgevoerd.

Centrale onderzoeksvraag

Wordt de gemeenteraad voldoende geïnformeerd over het beleid en de uitvoering daarvan op het gebied van inhuur externen (in de meest brede zin van het woord), opdat hij zijn kaderstellende en controlerende rol kan waarnemen?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercomissie Schiedam-Vlaardingen
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Mieke van der Stel
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)