Skip to main content

Impact van lockdown op functioneren van lokale democratie

Datum van publicatie: 2020-11-30

Volgens lokale politici en leidinggevende ambtenaren was er ‘voldoende democratische sturing en controle’ tijdens de lockdown van half maart tot juli 2020.

Maar er klinkt ook kritiek. Zo vindt een meerderheid in Leidschendam-Voorburg en Oegstgeest dat de lockdown-maatregelen de uitkomsten van de besluitvorming hebben beïnvloed.

Vanwege het nieuwe coronavirus werd thuiswerken en digitaal vergaderen ondersteund. Maar raadsleden en burgercommissieleden zijn daar minder tevreden over dan wethouders en leidinggevende ambtenaren. Zo konden vergaderingen in Wassenaar, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg regelmatig geen doorgang vinden, of werden er als rommelig ervaren.

De Rekenkamercommissie:
· adviseert om de mogelijkheden optimaal te benutten voor fysiek vergaderen (binnen de RIVM-richtlijn) en voor thuiswerken;
· vraagt speciale aandacht voor beter direct contact met burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

WVOLV: Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest, Leidschendam-Voorburg

Centrale onderzoeksvraag

Wat zijn op hoofdlijnen de gevolgen van het beleid naar aanleiding van COVID-19 voor het functioneren van de gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie in de gemeenten Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam­-Voorburg en welke uitdagingen hebben deze gremia ervaren?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Wassenaar Voorschoten Oegstgeest Leidschendam-Voorburg
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Gerard Lappee
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Necker van Naem