Skip to main content

Implementatie Omgevingswet

Datum van publicatie: 2022-08-22

Uit het onderzoek komt naar voren Pijnacker-Nootdorp de implementatie gestructureerd en doordacht heeft aangepakt. Er is een goed beeld van wat er op haar af komt en wat er nog moet gebeuren. De gemeente is daarmee ‘in control’.

De verantwoordelijkheid voor de implementatie wordt breed gevoeld binnen de organisatie en het college. De betrokkenheid van de raad met de inzet van de raadswerkgroep wordt gewaardeerd en functioneert goed. De politieke, bestuurlijke en ambtelijke betrokkenheid geeft een stevig en solide fundament voor de aankomende veranderingen.

Te verwachten is dat de gemeente klaar is voor de inwerkingtreding in de zin dat klaar zal zijn wat klaar moet zijn.

Er is (ook voor de langere termijn) aandacht nodig voor de ontwikkeling van het anders werken, de langetermijngevolgen voor de financiën, de afstemming van de beschikbare capaciteit op de ambities en de betrokkenheid van de raad bij de omgevingsprogramma’s.

Eveneens valt op dat belangrijke strategische keuzes nog gemaakt moeten worden, omdat eerst is ingezet op het voldoen aan de minimale eisen voor de inwerkingtreding. De keuzes waarmee de raad inhoudelijk sturing geeft aan de fysieke leefomgeving zijn voorzien voor de komende fase.

Juist de strategische keuzes zijn ingewikkeld én bepalend voor de manier waarop de bedoeling van de Omgevingswet ook daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden. Ook moeten deze keuzes de raad in staat stellen om inhoudelijk zijn kaderstellende rol in te vullen.

Centrale onderzoeksvraag

1. Is Pijnacker-Nootdorp klaar voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet? Wat is de stand van zaken van de implementatie van de Omgevingswet? Hoe verhoudt zich dit tot de eisen/acties die de VNG heeft opgesteld, zowel vóór inwerkingtreding als daarna? Welke acties moeten in de komende jaren nog worden uitgevoerd en wie moet dat doen?
2. Welke rollen en verantwoordelijkheden zijn er, met name in de verhouding tussen raad en college? Is het beleid rondom de Omgevingswet zodanig inzichtelijk dat de raad zijn kaderstellende en controlerende rol kan vervullen en zo ja, heeft hij deze rol (tot en met 2021) dan ook opgepakt?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Pijnacker-Nootdorp
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Jorden van der Haas
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Twynstra Gudde