Skip to main content

Implementatie van de Omgevingswet: Is Bloemendaal voldoende voorbereid?

Datum van publicatie: 2021-11-16

Uitgaande van de gerealiseerde voortgang en veronderstellend dat voorliggende planningen gehaald gaan worden, concludeert de rekenkamercommissie dat de gemeente technisch in staat zal zijn om na de inwerkingtreding van de Omgevingswet conform de nieuwe regelgeving te
kunnen werken.

Tijdens de uitvoering van het onderzoek kon nog niet met zekerheid gesteld worden dat na de invoering van de Omgevingswet de kwaliteit van de uitvoering in voldoende mate geborgd zal zijn. Punten van aandacht in dit kader zijn goed opgeleide en geoefende medewerkers, het bestaan van goed werkende processen en een adequate informatievoorziening naar de inwoners en raadsleden.

Geconstateerd is dat raadsleden wel geïnformeerd zijn, maar zich nog niet voldoende verdiepend geïnformeerd achten over de voorliggende complexe materie van de nieuwe Omgevingswet, en daarom nog niet voldoende toegerust zijn om noodzakelijke raadsbeslissingen te kunnen nemen.

Centrale onderzoeksvraag

Met dit onderzoek beoogt de rekenkamercommissie (RKC) aan de raad inzicht te geven in de stand van zaken rondom de voorbereidingen van de gemeentelijke organisatie en het college van B&W op de invoering van de Omgevingswet, alsook de mate waarin en de wijze waarop de raad in dit proces betrokken wordt. De centrale vraagstelling luidde:

‘In hoeverre is gemeente Bloemendaal voorbereid op de invoering van de Omgevingswet?’.

De centrale vraagstelling heeft geleid tot de volgende twee onderzoeksvragen:

  1. Hoe staat de gemeentelijke organisatie er voor aangaande de verplichte acties die uitgevoerd moeten zijn voor de datum waarop de Omgevingswet in werking treedt?
  2. Hoe voert de gemeenteraad haar kaderstellende en controlerende rol uit in het kader van de voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Bloemendaal
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Pim van der Valk
Onderzoek door
Rekenkamer zelf