Skip to main content

In positie? Een onderzoek naar de controlerende rol van de raad van de gemeente Achtkarspelen

Datum van publicatie: 05-11-2015

In 2013 heeft de raad het Financieel Beleidsdocument 2013 en het format voor begrotingswijzigingen vastgesteld. Dit beleid is in juni 2014 herijkt. De raad moet beter in positie gebracht worden om zijn kaderstellende en controlerende rol uit te voeren en op zijn niveau keuzes kunnen maken. Verder wordt de raad eerder en vollediger geïnformeerd over afwijkingen op de begroting dan voorheen. Overbodige informatie wordt weggelaten, slechts de kernboodschap wordt gepresenteerd. Tussentijds informeren, (mondeling i.p.v. bestuursrapportages) blijft bestaan.
De rekenkamercommissie heeft onderzocht of de beoogde effecten van dit beleid behaald zijn en of alle betrokkenen over de nieuwe werkwijze tevreden zijn.

Centrale onderzoeksvraag

Is de gemeenteraad beter in positie gebracht door de herijking van de instrumenten van het financiële beleid om de controlerende rol uit te kunnen voeren?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Achtkarspelen
Provincie(s)
Friesland
Ingestuurd door
R. de Vries-Mulder
Onderzoek door
Rekenkamer zelf