Skip to main content

In principe openbaar

Datum van publicatie: 2021-01-28

Onderzoek naar het beleid en de praktijk van geheimhouding in de gemeente Huizen.
De belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn:

  • Er is weinig beleid vastgelegd inzake geheimhouding in de gemeente Huizen. Voor zover er beleid is, is dit in overeenstemming met de wettelijke kaders.
  • De praktijk inzake geheimhouding in Huizen is niet volledig in overeenstemming met de wettelijke kaders en de algemene normen voor goed bestuur. Zo is het opleggen van geheimhouding op stukken wordt vrijwel nooit gemotiveerd in collegevoorstellen en raadsvoorstellen. Dit is in strijd met art 3:46 Awb, waaruit volgt dat besluiten deugdelijk gemotiveerd behoren te zijn. Ook wordt niet altijd voldaan aan wettelijk verplichte zorgvuldigheidsvereisten: het vermelden van de wettelijke grond(en) voor het opleggen van geheimhouding vermeld in collegevoorstellen en raadsvoorstellen, het vermelden van de bijbehorende Wob-gronden en het op betreffende stukken vermelden dat deze geheim zijn.
  • De gemeenteraad wordt bij zijn werk soms gehinderd door de praktijk van geheimhouding, wat ten koste gaat van de kwaliteit van het bestuur.

De aanbevelingen in dit rekenkameronderzoek zijn erop gericht om daar waar nodig de praktijk van geheimhouding te verbeteren, en tevens de raad beter in positie te brengen, zowel in zijn kaderstellende als controlerende rol.
Voor meer informatie wordt verwezen naar het onderzoeksrapport.

Centrale onderzoeksvraag

De volgende twee onderzoeksvragen staan centraal in het onderzoek:

  1. In hoeverre zijn het beleid en de praktijk van (het opleggen, bekrachtigen en opheffen van) geheimhouding van de gemeente Huizen in overeenstemming met de wettelijke en eigen kaders?
  2. Heeft de geheimhoudingspraktijk invloed op de kwaliteit van het gevoerde bestuur?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Huizen
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Maartje van den Berg
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Onderzoeksbureau & Van de Laar.