Skip to main content

Inclusiebeleid gemeente Tynaarlo

Datum van publicatie: 2022-08-20

In juli 2016 heeft de Tweede Kamer in Nederland het VN-verdrag ‘rechten voor mensen met een handicap’ geratificeerd, met als doel om drempels voor personen met een beperking (zowel lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking als mensen met een chronische ziekte) weg te nemen, zodat zij zoveel als mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving. In aanloop naar de ratificatie van het VN-verdrag heeft de gemeente Tynaarlo al in 2014 opdracht gegeven tot het samenstellen van een VN-panel. Dit panel kijkt naar de gevolgen van het gemeentebeleid op de toegankelijkheid en inclusie van mensen met een beperking, en draagt aanbevelingen aan voor het verbeteren hiervan. Het panel zelf bestaat uit ervaringsdeskundigen die wonen en/of werken in de gemeente Tynaarlo. Het uitgevoerde onderzoek geeft een beeld van de huidige stand van zaken: Hoe geeft de gemeente Tynaarlo vorm en inhoud aan de verplichting om in het sociaal en fysieke domein invulling te geven aan het VN‐verdrag Handicap en in hoeverre is de feitelijke uitvoering hiervan doeltreffend, doelmatig en rechtmatig? In algemene zin kan worden geconcludeerd dat de gemeente Tynaarlo voortvarend van start is gegaan met het thema inclusie. Uit de bevindingen van het onderzoek blijkt echter ook, dat in recente jaren het vergroten van inclusie minder prioriteit heeft gekregen, zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe geeft de gemeente Tynaarlo vorm en inhoud aan de verplichting om in het sociaal en fysieke domein invulling te geven aan het VN‐verdrag Handicap en in hoeverre is de feitelijke uitvoering hiervan doeltreffend, doelmatig en rechtmatig?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Tynaarlo
Ingestuurd door
S. Puite
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
ZorgfocuZ