Skip to main content

Informatiebeleid, een basis voor beleidsresultaten

Datum van publicatie: 09-05-2012

De Delftse rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het informatiebeleid van de gemeente gelet op het toenemend belang van een adequaat informatiebeleid, goede informatievoorziening bij een grotere samenwerking met ketenpartners, de middelen die er mee gemoeid zijn en met name de bestuurlijke component ten aanzien van kaderstelling en controle.

Centrale onderzoeksvraag

Gegeven de belangen die verbonden zijn met het goed functioneren van de informatievoorziening is een professionele opzet en uitvoering van het informatiebeleid onontbeerlijk geworden. De vraag of een en ander bij de gemeente voldoende professioneel is opgepakt vormt daarmee de kernvraag van dit onderzoek. Hierin ligt de vraag besloten of het informatiebeleid van de gemeente Delft doelmatig en doeltreffend is. En wat de beoogde en gerealiseerde baten en lasten van ICT-projecten zijn.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Delftse Rekenkamer
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
W. Dubbeld
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)