Skip to main content

Informatiebeveiliging bij de gemeente Breda

Datum van publicatie: 10-11-2016

De Rekenkamer Breda heeft het informatiebeveiligingsbeleid en de uitvoering hiervan onderzocht, zowel de digitale beveiliging, als de fysieke beveiliging, de inrichting van de organisatie, als de cultuur en bewustwording ten aanzien van informatiebeveiliging binnen de gemeente Breda. De gemeente Breda heeft de afgelopen twee jaar al stappen gezet, maar belangrijke terreinen zijn nog blijven liggen. De Rekenkamer beveelt aan om snel meer werk te gaan maken van een integrale organisatiebrede aanpak van de informatiebeveiliging. Het ontbreekt vooral nog aan gemeentebrede bewustwording en een centrale aansturing van veiligheid van alle informatie.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre is de informatiebeveiliging van de gemeente Breda op orde, is de gemeente Breda alert en actief genoeg om de informatiebeveiliging oplossingsgericht te verbeteren en kan de raad ervan op aan dat het goed gaat?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Breda
Provincie(s)
Noord-Brabant
Ingestuurd door
Juliët Wiggers
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)