Skip to main content

Informatietoegankelijkheid provincie Noord-Brabant

Datum van publicatie: 2022-07-19

De Zuidelijke Rekenkamer heeft in de periode januari 2022 – mei 2022 een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de toegankelijkheid van informatie van de provincie Noord-Brabant. Het onderzoek was gericht op het signaleren en meegeven van aandachtspunten voor de toekomst.

Door middel van casuïstiek zijn aandachtspunten geformuleerd vanuit ervaringen uit de praktijk. Hiervoor zijn twee casussen geselecteerd uit twee grotere processen die prototypisch zijn: Wob-verzoeken en schriftelijke vragen vanuit Provinciale Staten (PS). Naast het eigen onderzoek heeft de rekenkamer in 2021 deelgenomen aan een landelijk onderzoek van de NVRR naar informatietoegankelijkheid. Dit betreft een breed inventariserend onderzoek naar de Wob (zie elders op de NVRR-website). In aanvulling daarop heeft de rekenkamer ook een onderzoek laten uitvoeren naar de praktijk van de Wob. Ook uit deze onderzoeken zijn aandachtspunten gedestilleerd. De rekenkamer constateert dat de provincie het belang van goede informatievoorziening (risico’s en tekortkomingen daarin) reeds heeft onderkend en bezig is met verbetertrajecten. We hebben daarom ook aandachtspunten gedestilleerd uit enkele recente provinciale (beleids)documenten.

Centrale onderzoeksvraag

Doel van het onderzoek is om Provinciale Staten (PS) van de provincie Noord-Brabant inzicht te geven in aandachtspunten voor het toegankelijk maken van informatie die wordt opgevraagd door derden, waaronder we in dit onderzoek ook PS scharen. Hiermee willen we een bijdrage leveren aan een verdere verbetering van de informatietoegankelijkheid van de provincie.

Daarbij zijn de volgende onderzoeksvragen leidend geweest:
1. Hoe verloopt het (proces van) toegankelijk maken van informatie na een informatievraag van derden in de praktijk?
2. Wat zijn eventuele knelpunten in termen van snelheid en kwaliteit?
3. Wat zijn achterliggende oorzaken van deze knelpunten?
4. Welke aandachtspunten volgen hieruit voor de toekomst?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Zuidelijke Rekenkamer
Provincie(s)
Noord-Brabant
Ingestuurd door
Carlo van den Berg
Onderzoek door
Anders
Andere onderzoeker
Eén onderzoek heeft de rekenkamer zelf uitgevoerd (Informatietoegankelijkheid); het andere is uitgevoerd door een extern onderzoeksbureau (Wob)